(1) Mayo,C (2065) - Edwards,J (2000) [A45]
APCT, 19861.d4 Nf6 2.Bg5 c5 3.Nc3 cxd4 4.Qxd4 Nc6 5.Qh4 e6 6.e4 Be7 7.0-0-0 a6 8.f4 b5 9.e5 b4 10.exf6 gxf6 11.Ne4 fxg5 12.fxg5 Qa5 13.Kb1 b3 14.axb3 Nb4 15.Nf6+ Kd8 16.Qe4 Qa2+ 17.Kc1 Qa1+ 18.Kd2 Qxb2 19.Bd3 d5 20.Qe3 Rb8 21.Ne2 Bxf6 22.gxf6 Nxd3 23.Qxd3 Qxf6 24.Qg3 Rb7 25.Qd6+ Rd7 26.Qb6+ Ke8 27.g3 Qe5 28.Rhe1 Rf8 29.Nf4 Qd6 30.Qd4 Re7 31.Nd3 f6 32.Ra1 e5 33.Qc5 Qd7 34.Nb4 Re6 35.Nxd5 Bb7 36.c4 Bxd5 37.cxd5 Rd6 38.Ra5 Kf7 39.Rc1 Rb8 40.Rc3 Ke8 41.Rd3 Rc8 42.Qg1 Qc7 43.Ra2 Rcd8 44.Qg2 Qb7 45.Qh3 Qf7 46.Ra5 f5 47.Ke1 e4 48.Rd4 Kf8 49.b4 Qf6 50.Rd2 Kg7 51.Rc5 Qg5 52.Rc3 Rxd5 53.Rxd5 Rxd5 54.Rc7+ Kf6 55.Rc6+ Ke5 56.Qh6 Qxh6 57.Rxh6 Rb5 58.Rxa6 Rxb4 59.Rh6 Kd4 60.Rxh7 Ke3 61.Kd1 Kf2 62.Rf7 Rb5 0-1